مطالعه تطبیقی ضرورت ثبت املاک در امکان‌سنجی برقراری قراردادهای هوشمند در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی, تهران, ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

توسعه نظام ثبتی یکی از ضروریات توسعه سایر نظامات در هر کشور تلقی می‌گردد. انجام تشریفات ثبت املاک موجب افزایش امنیت مبادلاتی و توسعه نظام اقتصادی می‌باشد. جهت انجام چنین تشریفاتی در وهله اول نیاز به شناسایی املاک قابل ثبت در نظام حقوقی می‌باشد. در حقوق ایران اموال عمومی که تحت مالکیت عموم بوده قابلیت تملّک نداشته و در حقوق انگلستان علاوه بر اموال عمومی، اموال متعلق به ملکه نیز قابلیت ثبت ندارند. ثبت املاک علاوه بر ایجاد امنیت مبادلاتی موجب کاهش دعاوی مرتبط با املاک در دادگستری شده و دارای آثاری همچون معافیت مالیاتی در موارد انتقال قهری، شناسایی مالکیت رسمی فرد، لازم‌الاجرا بودن، عدم امکان مغایرت رأی داور با مفاد سند و عدم امکان از بین بردن اعتبار سند جز با حکم دادگاه می‌باشد. ثبت املاک و شناسایی رسمی مالکیت یک فرد بر مایملک خود یکی از زیرساخت‌های برقراری قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی نیز تلقی می‌گردد. قراردادهای هوشمند، پیشرفته‌ترین نوع قراردادهای الکترونیکی می‌باشند که عوض قراردادی در آن‌ها املاک شناسایی شده توسط دولت یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می‌باشد. در حقوق غرب تخصیص امضای دیجیتال به افراد منوط به شناسایی هویت و دارایی‌های وی می‌باشد  بنابراین ثبت املاک در تخصیص امضای دیجیتال به اشخاص نیز به‌عنوان مجوز انعقاد این قراردادها کاربرد دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Necessity of Estate Registration in the Feasibility of using smart Contracts in the Laws of Iran and the United Kingdom

نویسندگان [English]

  • hamed rostami najafabadi 1
  • mehdi naser 2
1 Assistant Professor of jurisprudence and law of Imamieh University of Islamic Religions, Tehran, Iran
2 Master's degree in Private Law, University of Justice and Administrative Services
چکیده [English]

Development of the registration system is considered as one of the necessities of the development of other systems in each country. Estate registration formalities will increase the security of trade and the development of the economic system. In order to do such a ceremony, the first step is to identify the property to be registered in the legal system. In Iranian law, public property is not allowed to be owned and in English law, in addition to the public property, the property belonging to the Queen is also not capable of being registered. Estate registration in addition to cause the security of exchange can reduce the claims related to estates in the courtroom and has some effects Such as tax breaks in cases of natural transference, identification of the individual's legal ownership, entry into force, the inability of the arbitrator to conflict with the provisions of the document and the impossibility of eliminating the validity of the document, but with the court's ruling. The registration of property and the official identification of the ownership of a person on his property is also considered one of the infrastructure for the establishment of smart contracts in the legal system. Smart contracts are the most advanced type of electronic contracts, where the contractor replaces the state-identified property or the digital cryptocurrencies. In common law, the allocation of digital signatures to individuals is subject to the identification of his identity and assets. Therefore, property registration in the allocation of digital signatures to individuals is also used as a license to conclude these contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property
  • Land Registration
  • Smart Contracts
  • Blockchain
  • cryptocurrencies
فهرست منابع:
منابع فارسی)
1. اباذری فومشی، منصور، مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی، تهران، چاپ دوم، خط سوم، ۱۳۹۲
2. امامی، سید حسن، شرح قانون ثبت اسناد و املاک، تهران، چاپ پنجم، شرکت کانون کتاب، تهران، ۱۳۲۰
3. اصغرزاده بناب، مصطفی، حقوق ثبت کاربردی، ج ۱، تهران، چاپ دوم، مجد،۱۳۹۱
4. بهرامی، داریوش، حقوق ثبت املاک در ایران، تهران، چاپ اول، میزان،۱۳۹۱
5. تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، تهران،چاپ هشتم، نگاه بینه، ۱۳۹۱
6. صاحبی، مهدی، نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول، تهران، چاپ اول، اداک، ۱۳۹۱
7. صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، چاپ هفدهم، میزان، ۱۳۹۲
8. صمدی، سعید، نصراللهی خدیجه، کرمعلیان سیچانی، مرتضی، بررسی رابطه بین توسعه بازارهایمالی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره سوم، ۱۳۸۶
9. حقیقت، علی، حقوق ثبت املاک در ایران،تهران، چاپ دوم، گنج دانش ،۱۳۸۷
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،تهران، چاپ اول، گنج دانش،۱۳۶۳
11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، ثبت املاک،تهران، چاپ ششم، گنج دانش،۱۳۹۰
12. سیاری، رئوف، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بررسی تطبیقی تشریفات ثبت ملک در حقوق ایران و انگلیس، کتابخانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۵
13. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، چاپ چهل و چهارم، جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۵
14. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، چاپ نهم، میزان، ۱۳۸۴
15. منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تهران، چاپ دهم، دوران،۱۳۹۳
16. میرزایی، علیرضا، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی،تهران، چاپ پنجم، بهنامی،۱۳۹۲
17. نورشرق جمشید، امضای الکترونیکی، دانش‌نامه حقوق و سیاست، شماره ۱۲، ۱۳۸۸
ب) منابع انگلیسی
18. Allan I. Mendelowitz & Willi Brammertz, Smart Contracts Were Around Long Before Cryptocurrency, AM. BANKER 2016
19. Bourque Samuel, Fung Sara, Tsue Ling,A Lawyer 's Introduction to Smart Contracts,social sciences and research network,2014
20. Cooke, Elizabeth, the new law of land registration, hart publishing 1th edition,,2003
21. Dale.p and. McLaughlin J, land administration, oxford university press oxford, 1st edition,1999
22. Dixon, Martin, the Reform of property law and the land registration act 2002, Content downloaded/printed from HeinOnline, 2004
23. Edward Hogg, James, registration of title to land ,Yale law journal,vol28,1918
24. Hanstad Tim, Developing, Land Registration System For Developing Countries, American University Internatonal Law,vol 13,1998
25. J Fairfield, Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection" 71Washington & Lee Law Review Online Edition,2014
26. KAREN E. C. LEVY,Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law, social sciences and research network,2017
27. Mayer Peter & Pemberton Alan, A Short History Of Land Registration In Engand AndWales,HMLandRegistryrelated: webarchive. nationalarchives.gov.uk/20101213175739/http:/www.landreg.gov.uk/assets/library/documents/bhist-lr.pdf 28,2000
28. Michael, Harwood, conveyancing law & practice, routledge-cavendish. 2nd edition, 1997
29. Reggie O'Shields, Smart Contracts: Legal Agreements For The Blockchain, North Carolina Banking Institude,vol21,2017
30. Ross W. Martin, The Threat to Indefeasibility of Title under the Land Registration Act 2002, university of Southampton,online edtion,2014
31. Stephencamba, Sasines registration abrief guide the land registrationa, https://www.ros.gov.uk/services/registration/landregister/faqs/essential-guide-to-the-2012-act changes ,2015
32. StephinE.Blythe, Hungary's Electronic Signature Act: Enhancing Economic Development with Secure Electronic Commerce Transactions School of Management, NewYork Institute of Technology, USA,2007
33. Tapscot Don, Tapscot Alex, Block chain Revolution: How The Technilogy Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, And The World, social sciences and research network,2016
34. Theodore B.F.Rouff, An Englishman Looks At The Torrens System, online edition, The Canadian Bar Review,volxxxv,1957
35. William W.Hallo&William Kelly Simpson, The ancient Near East, Harcourt Brace College publishers,1st edition,1998
سایت‌های اینترنتی:
https://www.techopedia.com/definition/32499/smart-contract