فرایند پذیرش مقالات

پس از دریافت مقاله، ابتدا رعایت شکلی آن مورد بررسی قرار گرفته و در صورت رعایت این شرایط ، داور جهت بررسی مقاله انتخاب می گردد.

چنانچه مطابق نظر داوران، مقاله غیر قابل قبول تشحیص داده شود ،مراتب طی نامه ای به نویسنده اعلام خواهد شد.

در صورتی که پس از انجام اصلاحات، مقاله قابل چاپ تشخیص داده شود موارد اصلاحات شکلی و ماهوی لازمه ،جهت اعمال به نویسنده اعلام خواهد شد.

پس از پذیرش مقاله توسط داوران، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.