مطالعه تطبیقی نظارت بر عملکرد مدیران شرکت‌های سهامی توسط نهادهای بیرون از شرکت در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وکیل و مدرس دانشگاه

چکیده

شیوة نظارت بر عملکرد مدیران شرکت‌های سهامی در حقوق داخلی ایران همانند حقوق فرانسه درون‌شرکتی است و نظارت بیرون‌شرکتی جز در شرکت‌های تعاونی که وزارت تعاون بر آنان نظارت می‌کند، در حقوق داخلی مفهومی بیگانه می باشدمصداق ندارد. در مقابل، در نظام حقوق انگلیس به علت آنکه موضوع واگذاری موضوع نظارت به سهام‌داران نتوانست به نحو مطلوبی مانع از سوءاستفاده مالی مدیران شود، دو نوع شیوة نظارتی پیش‌بینی شد. یکی نظارت از درون شرکت و دیگری نظارت از بیرون شرکت که توسط نهادهای دولتی متعددی همچون وزارت تجارت و صنعت و سازمان بورس اوراق بهادار این کشور صورت انجام می‌شود و این نهادها عهده‌دار امر نظارت بر امور شرکت‌ها شده‌اند و در راستای انجام هرچه‌بهتر وظایف محوله، قانون‌گذار سعی کرده اختیارات وسیعی اعم از اداری و قضایی نیز به آن‌ها اختیار وسیعی اعم از اداری و قضایی نیز اعطاء نماید. در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of monitoring the manager`s performance of joint stock companies by the institutions outside the company in the law of Iran and England

نویسنده [English]

  • mohsen ghani
وکیل دادگستری
چکیده [English]

The method of monitoring the manager`s performance of joint stock companies in Iran’s domestic law as well as France is in-company. Monitoring from outside of the company is an alien concept in Iran’s domestic law except cooperatives that ministry of cooperatives monitors them. In contrast, In the British law system two methods of monitoring were predicted because monitoring assignment to shareholders failed to prevent managers’ abuse. on one hand, monitoring of inside of the company and on the other hand monitoring from outside of the company, that happened by several government agencies such as ministry of trade and industry and the organization of the securities and these institutions are responsible for monitoring of corporate affairs and legislature tried to give them wide discretion including jurisdiction, in order to doing their assigned duties better. This paper attempts to analyze the developments of the company's inspection firm in the legal system of Iran and the United Kingdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercial companies’ inspection
  • monitoring of inside of the company
  • monitoring of outside of the company
  • regulatory institutions
منابع فارسی
1. اسکینی، ربیعا، شرکت‌های تجاری، جلد دوم، انتشارات سمت، 1387
2. بهرامی، بهرام، حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم. 1385
3. پاسبان، محمدرضا، بازبینی نظام بازرسی در شرکت‌های تجاری ایران بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان، فصل‌نامه حقوق و سیاست، 1384
4. پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، 1387
5. تفرشی، محمد عیسی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج1، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378
6. تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج2، نشردادگستر، 1375
7. حسنی، حسن، حقوق تعاونی‌ها، انتشارات سمت، 1392
8. کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات میزان، 1391
9. عرفانی، محمود، حقوق تجارت به زبان ساده، انتشارات نشر میزان، 1387
منابع لاتین
10. Paul L Davies, Gowers principles of Modern Company law, London, sweet and Maxwell,1997
11. Jacqueline Wilkinson, company law, London, HLT publication,1996
12. D.G. Crack ell, company law, London, HLT publication,1993
13. Boyle and Birds, company law, Bath, Jordan and son Ltd,1987
14. Desmond wright and Brian Creighton, Rights and Duties of Directors, London, Butterworth, 1991
15. Mayson S.W. French D.& Ryan C.L., Company Law, London, Blackstone press Ltd.,1993