جهانی‌شدن و پیامدهای آن بر دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

جهانی‌شدن، پدیده‌ای طبیعی است که به‌طور جدی پس از جنگ جهانی دوم و به‌واسطه پیدایش و توسعه سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد، استعمارزدایی و نقش‌آفرینی کشورهای تازه استقلال‌یافته، توسعه اقتصاد جهانی و ارتباطات و ظهور کنشگران جدید بین‌المللی همچون شرکت‌های فراملی و سازمان‌های غیردولتی آغاز گردیده است. این پدیده که به‌تدریج به‌سرعت خود افزوده است، عرصه‌های متعددی ازجمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست و حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. جریان جهانی‌شدن که باهدف هر چه کم‌رنگ‌تر کردن مرزهای ملی و همسان‌سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای ملی حرکت می‌کند، پیامدهای قابل‌توجهی بر دولت‌ها ازجمله تحدید حاکمیت دولت‌ها، تقویت مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب، افزایش نقش کنشگران غیردولتی و پیدایش مفاهیم مشترک بین‌المللی را به دنبال داشته است. این نوشتار قصد دارد تا ضمن بررسی مفهوم، ویژگی‌ها و ابعاد جهانی‌شدن، پیامدهای آن بر دولت را مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Globalization and its Effects on the State

نویسندگان [English]

 • H Najandimanesh 1
 • Vahid Bazzar 2
1 Assistant Professor of Allameh Tabataba'i University
2 P.H.D Student of International Law of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Globalization is a natural phenomenon that took place seriously after the second world war and through the emergence and development of international organizations such as the United Nations, the decolonization and role of the newly independent states, the development of the global economy and communication, and the emergence of new international actors, such as transnational corporations and nongovernmental organizations. This phenomenon, which has gradually grown, has affected a number of areas, including economics, culture, politics and law. The process of globalization, which aimed to reduce national boundaries and harmonization of national rules, concepts and institutions, has significant implications for states, including the limitation of sovereignty, the strengthening of good governance, the growing role of non-state actors and the emergence of common international concepts. This paper intends to investigate the implications, characteristics and dimensions of globalization, and its implications for the state.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • State
 • Sovereignty
 • Non State Actors
 • Good Governance
 1. منابع:

  الف) منابع فارسی

  کتب:

  1. دلماس-مارتی، میری. جهانی‌شدن حقوق چالش‌های سه‌گانه، ترجمه علیرضا میلانی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۹۲.

  2. زهره‌ای، محمدعلی. تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر سیاست خارجی کشورها، تهران: انتشارات مینیاتور، چاپ اول، ۱۳۸۹.

  3. سلیمی، حسین. نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۶.

  4. سلیمی، حسین. فرهنگ گرایی، جهانی‌شدن و حقوق بشر، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ سوم، ۱۳۸۵.

  5. شولت، یان آرلت. نگاهی موشکافانه به پدیده جهانی‌شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۸۲.

  6. کاسسه، آنتونیو. حقوق بین‌الملل، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۵.

  7. قوام، سید عبدالعلی. جهانی‌شدن و جهان سوم: روند جهانی‌شدن و موقعیت جوامع درحال‌توسعه در نظام بین‌الملل، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۸۲.

  8. محبی، محسن. تقریرات درس نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین‌الملل عمومی، دوره دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۹۳.

  9. مرتضوی، اسدالله. جهانی‌شدن حقوق و حاکمیت ملی، تهران: انتشارات پایان، چاپ اول، ۱۳۸۹.

  10.هوارد هاسمن، رودا. ای. جهانی‌شدن و حقوق بشر، ترجمه احمد موثقی و گلپر اسفندیاری، تهران: انتشارات روزنه، چاپ اول، ۱۳۹۴.

  مقالات:

  11.آخوندی، محمود و جاهد، محمدعلی. حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تأکید بر جهانی‌شدن حقوق بشر، فصلنامه پژوهش حقوق، ۱۳۹۱، سال ۱۴، شماره ۳۶، صص ۲۶-۱.

  12.جلالی، محمود و خاکزاد، حسین. جهانی‌شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، ۱۳۹۱، دوره ۳، شماره ۲، صص ۴۰-۲۳.

  13.جلالی، محمود و مقامی، امیر. کارکرد حقوق بین‌الملل در فرآیند جهانی‌شدن حقوق، فصلنامه حقوق، ۱۳۹۰، دوره ۴۱، شماره، ۳، صص ۱۱۶-۹۷.

  14.خورسندیان، محمدعلی. جهانی‌شدن و حقوقدان مسلمان، مجموعه مقالات همایش جهانی‌شدن حقوق و چالش‌های آن (دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۵)، ۱۳۸۷، صص ۹۴-۷۷.

  15.دلماس-مارتی، میری. جهانی‌شدن حقوق: فرصت‌ها و خطرات، ترجمه اردشیر امیرارجمند، مجله حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۸، شماره ۲۴، صص ۱۴۸-۱۲۱.

  16.دُله، ایو. دولت و جهانی‌شدن حقوق (از حقوق بین‌الملل تا جهانی‌شدن حقوق)، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۷۸، شماره ۲۵ و ۲۶، صص ۲۹۸-۲۸۹.

  17.دهبانی پور، رضا و میرعباسی، باقر. تغییر نظام سیاسی مصر (۲۰۱۱) در پرتو گفتمان جهانی‌شدن حقوق بشر، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، ۱۳۹۵، سال ۵، شماره ۱۷، صص ۷۷-۵۳.

  18.دهشیری، محمدرضا. ایران و جهانی‌شدن، تهدیدها و فرصت‌ها، فصلنامه مصباح، ۱۳۸۰، شماره ۳۷، صص ۱۸-۵.

  19.زر رخ، احسان. جهانی‌شدن و تأثیر آن بر محاکم و دیوان‌های بین‌المللی، ماهنامه دادرسی، ۱۳۸۹، سال ۱۴، شماره ۸۴، صص ۳۵-۳۲.

  20.شریفی طرازکوهی، حسین. شهروند جهانی در گستره جهانی‌شدن حقوق بشر، مجله حقوق بشر، ۱۳۸۷، جلد ۳، شماره ۲، صص ۶۸-۵۱.

  21.شریفی طرازکوهی، حسین. درآمدی بر رویارویی حاکمیت‌ها و جهانی‌شدن حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، ۱۳۸۱، شماره ۲۳، صص ۲۶-۱۵.

  22.شهابی، مهدی و رحمتی فر، سمانه. تحول روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن حقوق، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، ۱۳۹۲، سال ۴، شماره ۱۰، صص ۱۲۸-۱۰۵.

  23.ضیایی بیگدلی، محمدرضا. جهانی‌شدن حقوق بین‌الملل؛ چالش قرن بیست و یکم، مجموعه مقالات همایش جهانی‌شدن حقوق و چالش‌های آن (دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۵)، ۱۳۸۷، صص ۱۹-۹.

  24.عالی پور، حسن. تأثیر تروریسم بر حقوق کیفری: امنیتی شدن در رویارویی با جهانی‌شدن، مجموعه مقالات همایش جهانی‌شدن حقوق و چالش‌های آن (دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۵)، ۱۳۸۷، صص ۲۳۲-۲۱۳.

  25.غریب آبادی، کاظم و علی آبادی، مهدی. جهانی‌شدن و تحول در مؤلفه‌های سیاست خارجی، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ۱۳۸۲، صص ۳۳-۲۲.

  ب) منابع لاتین

  Books:

  1. Cohen, Jean L. Globalization and Sovereignty: Rethinking Legality, Legitimacy, and Constitutionalism, Cambridge University Press, 2012.
  2. El Ouali, Abdelhamid. Territorial Integrity in a Globalizing World: International Law and States' Quest for Survival, Springer International Publishing, 2012.
  3. Klabbers, Jan. International Law, Cambridge University Press, 2013.
  4. Ku, Julian and Yoo, John. Taming Globalization: International Law, the U.S. Constitution, and the New World Order, Oxford University Press, 2012.

   

  Articles:

  1. Esikot, Idorenyin Francis. “Globalization versus Relativism: The Imperative of a Universal Ethics,” Journal of Politics and Law 5 (2012), pp. 129-135.
  2. Horgan, Sharon. “The Impact of Globalisation and the Global Financial Crisis,” International Trade and Business Law Review 17 (2014), pp. 43-65.
  3. Hunnicutt, Charles A. “Globalization and International Law,” Georgia Journal of International & Comparative Law 99 (2004), pp. 99-106.
  4. IP, Eric C. “Globalization and the Future of the Law of Sovereign State,” International Journal of Constitutional Law 8 (2010), pp. 636-655.
  5. Ku, Julian and Yoo, John. “Globalization and Sovereignty,” Berkeley Journal of International Law 31 (2013), pp. 210-235.
  6. Larouche, Pierre and Cserne, Peter. “National Legal Systems and Globalization,” in National Legal Systems and Globalization, edited by Pierre Larouche and Peter Cserne, 2013, pp. 1-8.
  7. Ngoc Son, Bui. “Globalization of Constitutional Identity,” Pacific Rim Law & Policy Journal (Washington International Law Journal Association) 26 (2017), pp. 463-534.
  8. Oji, Elizabeth A. and Ozioko, M.V.C. “Effect of Globalization on Sovereignty of States,” Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence 2 (2011), pp. 256-270.
  9. Richards, Sidney. “Globalization as a Factor in General Jurisprudence,” Netherlands Journal of Legal Philosophy 41 (2012), pp. 129-158.
  10. Savu, Luliana. “State Sovereignty in the Context of Globalization,” AGORA International Journal of Juridical Sciences (2010), pp. 1-5.
  11. Singh, Jasjit. “Re-examining the 1996 ICJ Advisory Opinion: Concerning the Legality of Nuclear Weapons,” Cadmus Journal 1 (2012), pp. 158-165.
  12. Twining, William. “Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective,” Duke Journal of Comparative & International Law 20 (2010), pp. 473-517.
  13. Westaway, Jennifer. “Globalization, Sovereignty and Social Unrest,” Journal of Politics and Law 5 (2012), pp. 132-139.