ابعاد حقوقیِ علل و عوامل تأخیر در تحویل پروژه‌های ساخت‌وساز بین‌المللی و قوانین حاکم در کشورهای کامن‌لا و قوانین مدون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 مدرس دانشگاه

3 رئیس دانشکده

چکیده

تحویل به‌موقع پروژه ساخت‌وساز بسیار مهم است. در گذشته ابهامات ذاتی ساخت‌وساز چنان زیاد بود که تکمیل به‌موقع پروژه عنصر اصلی قرار نبود. پیمانکار پروژه را صرفاً ظرف مدت معقول بعد از تاریخ مقرر در قرارداد تکمیل می‌کرد. عدم ایفای تعهد قراردادی در موعد مقرر کارفرما را صرفاً مستحق دریافت خسارت می‌کرد و نه مستحق فسخ؛ اما امروزه زمان جوهره پروژه‌های ساخت‌وساز محسوب می‌شود. تحویل به‌موقع به‌خصوص بر اساس زمان تکمیل، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی و مدیریتی در پروژة ساخت‌وساز و از اولویت‌های طرفین قرارداد محسوب می‌شود. وقتی در حیطه ساخت سخن از «زمان تحویل» به میان می‌آید، معمولاً به زمان تکمیل فکر می‌کنیم؛ اما قراردادها حاوی مفاد یا موضوعات دیگری در خصوص زمان مانند «دوره بازخورد[1]»، دوره‌های ابلاغیه متقابل، انجام وظایف جزئی و غیره هستند. در این مقاله علاوه بر توصیف تأخیر و علل آن، بیشتر به رویکردهای کشورهای مختلف به تأخیر در تحویلپروژه خواهیم پرداخت. همچنین نگاه مختصری به قوانین حاکم در دو نظام بزرگ حقوقی در خصوص پروژه­های ساخت‌وساز خواهیم داشت.[1]. Reaction period

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Causes and Factors of Delay in Delivering International Construction Projects and Governing Laws in Common law and civil law Countries

نویسندگان [English]

  • ehsan lame 1
  • shahryar eslamitabar 2
  • jalil maleki 3
1 Researcher
2 teacher of university
3 رئیس دانشکده
چکیده [English]

Timely delivery of the construction project is very important. In the past, the inherent ambiguities of construction were so great that timely completion of the project was not the main element of contract. The contractor completed the project within a reasonable time after the date specified in the contract. Failure to perform a contractor's contract in due time would merely entitled the employer to compensation and not deserve to be terminated. But today time is the essence of construction projects. Timely delivery, especially based on completion time, is one of the most important legal and managerial aspects of the construction project and is a priority of the parties to the contract. When it comes to the construction of the word "delivery time", we usually think of the completion time. However, contracts contain clauses or other issues related to time, such as the "feedback period", the periods of mutual communication, the performance of the individual duties, and so on. In this paper, in addition to describing the delay and its causes, we will more pay attention to the approaches of different countries to delay in project delivery. We will also have a brief look at the rules of governing in two major legal systems regarding construction projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • delay
  • construction
  • contractor
  • owner
  • common law
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
1. دکتر محمد صالح جابری، حقوق ساخت‌وساز، بنیاد حقوق میزان، ۱۳۹۶،
2. دکتر سید حسین صفایی، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۹
۳. دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی، قرارداد-ایقاع، شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۳
۴. حمید ابهری، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری، قواعد و شرایط حاکم بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مطالعات حقوق تطبیقی، دورة ۸، شمارة ۱ بهار و تابستان ۱۹۳۱
۵. امیر وطنی‌ـ سید قاسم زمانی‌ـ جعفر زنگنه شهرکی، امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره: 4، شماره: 12،
6. دکتر سید حسین صفایی، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، بنیاد حقوقی میزان، 1389
7. صالح جابری محمد، حقوق ساخت‌وساز، انتشارات میزان، 1396
ب) منابع انگلیسی
1.Banica,S. (2013). Standard forms of construction contracts in Romania. Urbanism. Architectur˘a. Constructii,4(4).
2.Bunni, N. G. (2005). The FIDIC Forms of Contract (3rd Edition). Blackwell Publishing, Oxford
3.Charrett, D. (2012). A common law of construction contracts–or vivela différence? International Construction Law Review,29(1).
4. Cushman, R.F. (2011). Proving and Pricing Construction Claims. Wolters Kluwer, NewYork. Haidar, A.D. (2011).
5. Derco, S.V. The benefits and pitfalls of the jointventure. Online. Available at: http://www.smf-cpa.com/PDFs/Employer-Center/Published-Articles/JointVenture_Derco.pdf (accessed12May2013).
6. FIDIC (2000).The FIDIC Contracts Guide (1stEdition). FIDIC, Lausanne.
7. FIDIC (2011). FIDICP rocurement Procedures Guide (1stEdition). FIDIC, Lausanne.
8. Gail S. Kelley, Construction Law: An Introduction For Engineers, Architect, And Contractors, John Wiley & Sons, Inc.2013
9. Knutson, R. (2005). FIDIC: An Analysis of International Construction Contracts. Kluwer Law International, London.
10. Lukas Klee, International Construction Contract Law, Wiley& Sons, Ltd, UK, 2015
11. Malin vaud, P. (2010).Droit de la Construction. Dalloz, Paris.
12. Michael Grose, Construction Law in the United Arab Emirates and the Gulf, John Wiley & Sons, Ltd, 2016
13. Perillo, M.J. (2007). Calamari and Perillo on Contracts (5th Edition). Thomson West, St.Paul,MN.
14. Teillard,A. (2014). The Start Date for Post Contractual Liability in French Law in the FIDIC Redand Yellow Books. International Construction Law Review, Informa, London
15.Venoit,W.K. (2009).International Construction Law: A Guide for Cross-Border Transactions and Legal Disputes. ABA Publishing, Chicago.
16.Wyckoff, P.G. (2010). Pratique du Droit de la Construction: Marchés Publics et Privés. Eyrolles, Paris.