تأملی حقوقی بر نظام آمریکایی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

نظام آمریکایی حقوق بشر به‌عنوان قدیمی‌ترین نظام در حقوق بین‌الملل بشر شناخته می‌شود که علاوه بر قواعد عام آن‌که به‌طور عمده در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر متبلور شده، از قواعد خاصی نیز برخوردار است. صرف‌نظر از مداخله قدرت‌های سیاسی به‌عنوان متغیر مداخله‌گر در این نظام، به لحاظ نگاه محض حقوقی، تعبیه امکان الحاق پروتکل‌ها و کنوانسیون‌ها و افزوده شدن مقرره‌ها به دامنه حمایتی نظام آمریکایی حقوق بشر، نه‌تنها به هر چه تکمیل‌تر شدن آن کمک کرده، بلکه بستر پویایی آن را فراهم آورده و مانع از ایستایی موازین آن شده است. در این راه، دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر به‌عنوان نهادهای ناظر بر اجرای مقرره‌های تحت شمول این نظام در نظر گرفته شده‌اند که در امتداد یکدیگر قرار دارند. به‌رغم آن‌که کارکرد این دو نهاد نظارتی در نظام مورداشاره، در برخی موارد متأثر از منافع سیاسی بوده است، عملکرد نهایی آن‌ها درمجموع مثبت ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Scrutinizing on Inter-American Human Rights System

نویسنده [English]

  • Mohamad Setayeshpur
Lecturer at university of Qom
چکیده [English]

Inter-American Human Rights System has been considered as the earliest legal system in the International Human Rights Law. In addition to the general rules that have been substantially crystallized in the American convention on Human Rights, it has got several certain rules. Regardless of political issues as interventive variable in this system, possibility of the accession of protocols and conventions and extension of the scope of the Inter-American Human Rights System, could complete the said system and entail its dynamic and avoid the static of its provisions, in view of the legal perspective. Inter-American Human Rights Commission (hereinafter IACHR) and Inter-American Human Rights Court (hereinafter “the Court”) are considered as supervising authorities of implementation of this system`s provisions, which are along each other. Despite of the political variables, the functions of these two bodies are generally regarded positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Human Rights Law
  • Regional System of Human Rights
  • Inter-American System of Human Rights
  • Inter-American Commission on Human Rights
  • Inter-American Commission of Human Rights
فارسی
الف) کتاب‌ها
1. بیگ‌زاده، ابراهیم، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد، 1391.
2. فلسفی، هدایت‌ا…، حقوق بین‌الملل معاهدات، چاپ سوم، تهران: فرهنگ نشر نو، 1391.
3. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، چاپ سوم، تهران: انتشارات اطلاعات، 1387.
ب) مقاله
4. بورک وایت، ویلیام، نظام آمریکایی حقوق بشر، مجله مطالعات بین‌المللی، 1383، شماره 2، صفحه 57-33.
انگلیسی
Books
5. Buergenthal, Th. and Norris, R. Human Rights: The Inter-American System, Oceana Publications, vol. 1, 1993.
6. Burgorgue-Larsen, Laurence and Ubeda de Torres, Amaya, The Inter-American Court of Human Rights: Case Law and Commentary, Oxford University Press, 2011.
7. Davidson, S. The Inter-American Human Rights System, Dartmouth, 1997.
8. Johannes, M. The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent, University of Pennsylvania Press, 1999.
9. Micus, A. The Inter-American Human Rights System as a Safeguard for Justice in National Transitions: From Amnesty Laws to Accountability in Argentina, Chile and Peru, B. R. I. L. L, 2015.
10. Reinsberg, L. Advocacy Before the Inter-American System, 2nd edn, I. J. R. C. 2014.
11. Rodriguez-Pinzon, D. and Martin, C. The Prohibition of Torture and III-Treatment in the Inter-American Human Rights System: A Handbook for Victims and Their Advocates, Boris Wijkstrom, 2006.
Articles
12. Bettinger Lopez, C. (2009), “Primer on The Inter-American Human Rights System”, Clearinghouse Review, Journal of Poverty Law and Policy, vol. 42, no.11-12. Available at
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1550865
13. Shaver, L. (2010), “The Inter-American Human Rights System: An Effective Institution For Regional Rights Protection?, Washington University Global Studies Law Review, vol. 9, p.639-676. Available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1437633
Documents
14. American Convention on Human Rights, 1969.
15. Charter of the Organization of American States, 1948.
16. American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948.
17. Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, 1985.
18. Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. (Protocol of San Salvador), 1988.
19. Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, 1990.
20. Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women. (Convention of Bellem do Para), 1994.
21. Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons, 1994.
22. Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Person with Disabilities, 1999.
23. Inter-American Democratic Charter, 2001.
24. Declaration of Principles on Freedom of Expression, 2001.
25. Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas, 2008.
Internet Resources
26. http://www.oas.org/en/iachr/mandate/basic_documents.asp (Last visited on 16. 06. 2017)
27. http://www.refworld.org/docid/3ae6b36510.html (Last visited on 14. 06. 2017)
28. http://www.facing-finance.org/en/database/norms-and-standards/american-convention-on-human-rights-pact-of-san-jose/ (Last visited on 14. 06. 2017)