جایگاه اخلاق در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در خصوص رابطه میان اخلاق و حقوق بین‌الملل، میان حقوقدانان و مکاتب حقوقی موجود اتفاق ‌نظری وجود ندارد. در این رابطه، اخلاق جهانی مدنظر است که برخلاف اخلاق داخلی جوامع مختلف، واحد و متحدالشکل است و نیز مشتمل بر هنجارهایی است که به طور کلی مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته باشد. هنجارهای اخلاقی فاقد ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل هستند، اما اگر این هنجارها تبدیل به قواعد حقوقی الزام‌آور شوند، از ضمانت اجرای قواعد مزبور بهره‌مند خواهند شد. نقش اخلاق که به‌واسطه تعدیل حاکمیت دولت‌ها و افزایش نقش کنشگران غیردولتی در حقوق بین‌الملل روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود، در حوزه‌هایی از جمله حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق مسئولیت بین‌المللی و حقوق بین‌الملل معاهدات به‌وضوح قابل ‌مشاهده است. این نوشتار درصدد آن است تا ضمن بیان و تشریح نظریات مختلف در خصوص تأثیرپذیری حقوق از اخلاق، جلوه‌ها و مصادیق اخلاق را در حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Position of Morality in International Law

نویسنده [English]

  • Vahid Bazzar
PHD Student of International Law of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

With regard to the relationship between  morality and international law, there is no consensus among lawyers and the existing law schools. In this case, universal  morality is considered, which is united unlike the domestic  morality in different societies. It also includes the norms that are generally accepted by the international community. There is no legal sanctions for moral norms in international law, but if these norms become legally mandatory rules, they will get the legal sanctions which are anticipated for the rules. The role of  morality, which becomes more and more important through the moderation of sovereignty of states and also by the progressive role of non-state actors in international law, is clearly visible in the areas such as international human Rights, international humanitarian law, international criminal law, international responsibility law and the international law of Treaties. The current research seeks to express and explain different views about the effects of  morality on law and also studies the appearance of  morality in different areas of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morality
  • International Law
  • International Human rights
  • International Humanitarian Law
  • International Responsibility Law
الف) فارسی
1. آزادبخت، فرید. تحلیل معرفت‌شناختی تعامل اخلاق و حقوق بین‌الملل، در اخلاق و روابط بین‌الملل، به اهتمام مهدی ذاکریان، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390، صص 25-54.
2. آلتمن، اندرو. درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، تهران: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1385.
3. ابدالی، مهرزاد. فلسفه حقوق و نظریه‌های حقوقی، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، 1388.
4. اترک، حسین. سودگرایی اخلاقی، مجله نقد و نظر، سال 10، شماره 1 و 2، 1384، صص 264-301.
5. ایرانشاهی، علیرضا. بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی بین‌المللی، سال 28، شماره 44، 1390، صص 73-114.
6. ایرجی نیا، اعظم. بررسی جایگاه لذت با تکیه بر حکمت صدرا و سودگرایی بنتام، مجله پژوهش‌های فلسفی و کلامی، سال 16، شماره 4، 1394، صص 115-132.
7. راسخ، محمد. حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، تهران: انتشارات نی، چاپ اول، 1392.
8. زایدن هوهن فلدرن، ایگناس. حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمه سیدقاسم زمانی، تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ پنجم، 1391.
9. ژوبر، میشل. اخلاق و حقوق بین‌الملل، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 51 و 52، 1370، صص 26-29.
10. سرفراز، فرشید و سرفراز، فریدون. جایگاه اخلاق زیستی در قلمرو حقوق بشر بین‌المللی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 1، شماره 1، 1386، صص 75-94.
11. فلسفی، هدایت الله.توالی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، همبودی و تعارض تعهدات دولت‌ها، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره 1، 1384، صص 5-78.
12. قربان نیا، ناصر. ملاحظاتی پیرامون اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 4، 1388، صص 131-139.
13. قربان نیا، ناصر. اخلاق و حقوق بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 1378.
14. عباسی، محمود و دهشیری، محمدرضا و اصغری، ابوالفضل. بهره‌گیری از رهیافت‌های حقوق بین‌الملل در جهانی‌سازی اخلاق زیستی، فصلنامه اخلاق زیستی، سال 2، شماره 3، 1391، صص 13-47.
15. غلامی، علی. حقوق و اخلاق،از تلاقی تا تفاهم، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال 12، شماره 2، 1390،صص 29-46.
16. هارت، اچ.ال. ای. پوزیتیویسم و جدایی حقوق و اخلاق، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 165 و 166، 1380، صص 74-85.
17. هارت، هربرت. مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی، چاپ اول، 1390.
ب) انگلیسی
18. Barnett, Griffin M. ICANN Morality Standards and the New gTLDs: A Comparative Analysis of Morality in International Trademark Law in the Internet Age,Trademark Reporter (TMR), Vol. 103, (2013), pp. 1214-1239.
19. Boldizar, Alexander and Korhonen, Outi. Ethics, Morals and International Law,European Journal of International Law, Vol. 10, (1999), pp. 279-311.
20. Bongiovanni, Giorgio andSartor, Giovanni and Valentini, Chiara. Philosophy of Law and International Criminal Law: Between Peace and Morality,International Criminal Law Review, Vol. 14, (2014), pp. 738-767.
21. Cebulak, Wojciech. The Role of Moral Standards in Some Selected Dimensions of Law and Criminology: The International Approach,International Criminal Justice Review, Vol. 7, (1997), pp. 103-112.
22. Chimni, B. S.International Law and World Order, Cambridge University Press, 2017.
23. Christie, H. The Poisoned Chalice: Imperial Justice, Moral Relativism, and the Origins of International Criminal Law,University of Pittsburgh Law Review, Vol. 72, (2010), pp. 361-388.
24. Greenawalt, Kent. Thinking in Terms of Law and Morality,International Cultural Property Society, (1998), pp. 7-20.
25. Higgins, Rosalyn. Ethics and International Law,Leiden Journal of International Law, Vol. 23,Issue. 2,(2010), pp. 277-289.
26. Hoover, Joseph. Moral Practices: Assigning Responsibility in the International Criminal Court,Law and Contemporary Problems, Vol. 76, (2013), pp. 263-286.
27. Jackson, Kevin T. Charting global responsibilities: legal philosophy and human rights, University Press of America, 1994.
28. Jones, Dorothy V. The Declaratory Tradition in Modern International Law, Traditions of International Ethics-edited by Terry Nardin and David R. Mapel, Cambridge University Press, (2002), pp. 42-61.
29. Kelsen, Hans. The Pure Theory of Law, The Lawbook Exchange, Ltd, 1967.
30. Nardin, Terry. Ethical Traditions in International Affairs, Traditions of International Ethics-edited by Terry Nardin and David R. Mapel, Cambridge University Press, 2002, pp. 1-22.
31. Newman, F. and Weissbrodt, D. International human rights, Anderson Publishing Company, 1990.
32. Perry, Michael J. The Morality of Human Rights,San Diego Law Review, Vol. 50, Issue 4, (2013), pp. 775-812.
33. Radbruch, Gustav. Rechtsphilosophie, C.F. Müller GmbH, 2003.
34. Roach, Steven C. Value Pluralism, Liberalism, and the Cosmopolitan Intent of the International Criminal Court,Journal of Human Rights, Vol. 4, Issue 4,pp. 475-490.
35. Tomuschat, Christian. 1986, Ethos, Ethics and Morality in International Relations,Encyclopedia of Public International Law (Vol. 9): International Relations and Legal Cooperation in General Diplomacy and Consular Relations-edited by Rudolf Dolzer and Robert E. Hollweg and Jonathan S. Ignarski and Peter M. Lawrence and Peter Macalister-Smith and Anne M. Trebilcock and Dr. phil, Elsevier Science Publishers, (2005), pp. 127-134.
36. Trajkovic, Marko. Moral Values as the Binding Force of the Human Rights,Belgrade Law Review,Year LXIII, No. 3, (2015), pp. 127-140.
37. Zemach, Ariel. Fairness and Moral Judgments in International Criminal Law: The Settlement Provision in the Rome Statute,Columbia Journal of Transnational Law,Vol. 41, (2003), pp. 895-922.