حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان آثار موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران‌

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

حقوق ایران در پرتو عقاید فقهای که برخی موسیقی را یکسره حرام شمرده و برخی دیگر ضمن تعدیل، آن را صرفاً در سماع (رقص صوفیه با اهداف معنوی) مباح دانسته‌اند، از یک سو و عدم الحاق به معاهدات بین‌المللی حق مؤلف و حتی عدم تلاش برای انطباق با استانداردهای جهانیِ منعکس در آنها از سویی دیگر، حمایت از اثر‌موسیقی را بی‌توجه به وضعیت ویژه آن اعمال نموده که موجب نتایجی چند شده‌است. اکنون متعاقب تغییر نگرش به موسیقی و تنوع سبک‌های آن، ضرورت تحقیق در ابعاد گوناگون ازجمله حقوق مالکیت فکریِ دست‌اندرکاران خاصه پدیدآورنده، احساس می‌شود. پدیدآورنده اثر‌موسیقی، نویسنده موسیقی است که ایده‌های فکری خود را در قالب موسیقی بیان نموده‌است و با اشخاصی که آثار تصنیف‌شده را در همان چارچوبِ مشخص‌شده توسط پدیدآورنده، اجرا نموده و صرفاً (ایده بیان شدۀ پیشین) را ارائه داده و اجراکننده نامیده می‌شود، از حیث تعیین و شمول حقوق حمایتی، تفاوت دارد. مقصود از پدیدآورنده اثر‌موسیقی، بدواً آهنگساز است، ولی کنوانسیون برن، تنظیم‌کننده موسیقی را نیز پدیدآورنده دانسته‌است. پدیدآورندگان آثار‌موسیقی دارای حقوق مادی و معنوی متعددی می‌باشند. بنابراین رویکرد تحقیق حاضر، بازخوانیِ این حقوق و محدودیت‌های وارد بر آنها طبق معاهدات مطرح حق مؤلف ضمن تطبیق آنها با اثر‌موسیقی می‌باشد و سپس، با هدف شناسایی نواقص و مزایا، قوانین حق مؤلفِ ایران و پیش‌نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، بررسی و تحلیل شده‌اند و تلاش شده‌است تا با طرح مسائل مبتلابه و مؤثر بر حقوق پدیدآورندگان، راهکارهایی ارائه شود.
کلید واژه‌ها‌: اثر‌موسیقی، آهنگساز، تنظیم‌کننده، اصالت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Intellectual Property Rights Of Composers Of Musical Works

نویسندگان [English]

  • Amirreza Hamidi Aval 1
  • Mahmoud Sadeghi 2
1 P.H.D Student Of Private Law At Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty Of Law At Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In Iran legal system in the light of the ideas of Prominent jurists that some have banned music entirely, and some permitted only Sama dance in one hand, and refusing to become party to the major international copyright conventions on the other hand, also inconsistence between domestic rules with global model laws caused the protection of Musical works regardless of their specific conditions. Nowadays due to the transformation of these ideas and various music styles, it is required to carry out experiments in composers and other persons engaged in music rights. Composer is someone who writes down his intellectual ideas in musical form and differs from a performer who merely performs the songs composed by composer by whom the certain frame determined. Thus the protection type and its border is different from those of authors. Music author initially is called composer, however Bern Convention has introduced music arrangers as music authors. Music authors enjoy several economic and moral rights. Therefore the present article approach is revising these rights and study the limitations of them according to the most important treaties in relation to the Musical works. Then in order to advantages and disadvantages of Iran intellectual property rules recognition, the copyright laws and draft bill of protection of literary and artistic law and related rights have been studied. Also we have done our best to give the most useful approach to solve the existing problems.
Keywords: Musical Work, Composer, Arranger, Originality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musical Work
  • Composer
  • Arranger
  • Originality