رویکرد جنسیت محور به حمایت اجتماعی (حمایت اجتماعی در حوزه اشتغال و رفع تبعیض علیه زنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

زنان جزء گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بوده و همواره نیاز به توجه و حمایت داشته‌اند. چنین تمهیداتی در برابر آسیب‌های اجتماعی، معمولاً در قالب نظام‌های تأمین اجتماعی در دولت‌ها بروز می‌نماید. در نگاهی جامع به موضوع، می‌توان به‌طور عام از سیاست‌های حمایتی برای رفع تبعیض و نابرابری علیه زنان سخن گفت که از آن با عنوان حمایت اجتماعی یاد می‌شود. در حوزه حمایت اجتماعی، به‌دنبال دستیابی به اهداف توسعه انسانی و بهبود وضعیت زنان در حوزه اشتغال، رویکردی تحت عنوان رویکرد جنسیت­محور به حمایت اجتماعی بروز و ظهور یافته است تا موانع جنسیتی ناشی از فرهنگ و ساختارهای اجتماعی بر سر راه پیشرفت زنان را برطرف نماید. در این مجال، ضمن  بررسی  عامل جنسیت به‌عنوان مانع پیشرفت زنان، استراتژی اتخاذ رویکرد جنسیت­محور به حمایت اجتماعی را موردبررسی قرار خواهیم داد و آثار ارزنده آن را در ایجاد دموکراسی و آزادی بیان خواهیم دید. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با هدف امکان بهره‌برداری از نتایج در عرصه داخلی و ملی انجام‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A gendered approach to social protection(social protection in labor and elimination of discrimination against women)

نویسندگان [English]

  • Maede Taskhiri 1
  • Saeedreza Abadi 2
1 Faculty of law at Shahid Beheshti University
2 Faculty of law at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Women are vulnerable group in society who need protection and healthy environment. Part of mentioned preparations appear through social security system in each legal and political system. Whit a comprehensive look at the issue, there are protective policies for nondiscrimination for women, generally called social protection. An approach to social protection known as gendered approach to social protection has appeared in order to eliminate sexual barriers of culture and social constructions that stops women’s development; this is an approach in the field of social protection which is meant to reach to the goals of human development and enhancement of women’s labour. Considering the element of sexuality as a barrier for women’s development, the strategy of gendered approach to social protection and its valuable effects on democracy and freedom of speech is to be examined here. This research has been done with a descriptive-analytical method aimed to be implemented in the national and domestic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Social protection
  • Elimination of the Discrimination
  • Gendered approach.‎
الف) فارسی
مقالات
1. احمدی، وکیل و کشاورز، زهراسادات، تحلیلی بر موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان و نقش آن در توسعه، بی‌تا، ۲۴-۱، قابل‌دسترسی در:
http://lib.imamreza.ac.ir
13. امینی، اعظم، بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق، پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره ۱۶، پاییز ۱۳۹۵، ص ۵۶-۳۱.
14. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفت‌وگوها)، به کوشش: لیلاسادات زعفرانچی، تابستان ۱۳۸۸، ص ۴۰۱-۱.
15. دیلمی، احمد و خدادادپور، منیره، سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر، مطالعات زنان، پاییز ۸۷، شماره ۲.
16. رفعت‌جاه، مریم و خیرخواه، فاطمه، مسائل و چالش‌های اشتغال زنان در ایران از دیدگاه شاغلان پست‌های مدیریتی، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، سال اول، بی‌تا، شماره دوم، ص ۱۵۶-۱۳۰.
17. رهوری، کتایون، بررسی حق برخورداری زنان از تأمین اجتماعی در نظام بین‌المللی و داخلی، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال دوم، پاییز ۸۵، پیش‌شماره چهارم.
18. سعیدی، پرویز، نقش و جایگاه تحصیل زنان (دانشجو و فارغ‌التحصیل) در اشتغال و توسعه، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال اول، زمستان ۸۶، شماره چهارم، ص ۱۸۵-۱۵۱.
19. سیدان، فریبا و عباس خلیفه لو، سریه، خانواده و ارتقای شغلی زنان: بررسی عوامل مؤثر بر میزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره‌های دولتی شهرستان اسکو با تأکید بر خانواده، مطالعات زنان، پاییز ۸۷، شماره ۲.
20. فکوهی، ناصر، سازوکار تبعیض مثبت به‌مثابه ابزار محرومیت‌زدایی با نگاهی به موقعیت زنان در ایران، پژوهش زنان، دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۴، ص ۱۴۱-۱۱۵.
21. موحدی، بهناز، زنان و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران، پیام زن، آبان ۸۵، شماره ۱۷۶.
22. میوه‌چی، مریم، نقش تعاونی‌های زنان در توسعه و اشتغال، بی‌تا، ۳۶-۱، قابل‌دسترسی در:
http://www.icccoop.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/mivechi.pdf
23. هاشمی، سهیلا و شهرآرای، مهرناز، بررسی باورها و ارزش‌های دانش آموزان، خانواده و کتاب‌های درسی درباره تساوی جنسیت، مطالعات زنان، پاییز ۸۷، شماره ۲.
پایان‌نامه‌ها
13. نادریان، افروز، آموزش حقوق بشر برای توانمندسازی زنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بشر، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۸۷.
ب) لاتین
Books
14. Falcon Y Tella, M. J., Equity And Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
15. Kabeer, N. and Subrahmanian, R., INSTITUTIONS, RELATIONS AND OUTCOMES: FRAMEWORK AND TOOLS FOR GENDER-AWARE PLANNING, INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES, 1996, available at: https://www.ids.ac.uk/files/Dp357.pdf
16. Tibe Bonifacio, G. (ed.), Gender and Rural Migration: Realities, Conflict and Change, First editon, Routledge Research in Gender and Society, 2013.
Articles
17. Asian Development Bank, Good Global Legal Practices to Promote Gender Equality in the Labor Market, Asian Development Bank, 2013.
18. Berns, Roberta M, Child, Family, School, Community: Socialization and Support, Fort Worth. TX. USA: Harcourt College Publishers, 2001.
19. Brocas. A, Cailloux. A & Oget.V, WOMEN AND SOCIAL SECURITY. PROGRESS TOWARDS EQUALITY OF TREATMENT, International Labour Organisation, 1990.
20. Cook, R.J.& Dickens, B.M. Dickens, Ethical and legal issues in reproductive health “Human rights to safe motherhood”, International Journal of Gynecology & Obstetrics 76, 2002.
21. Fultz Elaine and Francis John, Cash transfer programmes, poverty reduction and empowerment of women: A comparative analysis Experiences from Brazil, Chile, India, Mexico and South Africa, GED Working Paper 4, International Labour Organization, First published 2013.
22. Ganju Thakur, Sarojini & Arnold, Catherine & Johnson, Tina, Gender and Social Protection, PROMOTING PRO-POOR GROWTH: SOCIAL PROTECTION - © OECD, 2009.
23. Gavrilovic, Maja and Jones, Nicola, social protection and child malnutrition ethiopia, Overseas Development Office (ODI), Save the Children, June 2012.
24. Goulding Kristine, Gender dimensions of national employment policies: A 24 country study, Employment Policy Department, Employment Working Paper No. 152, First published 2013.
25. Golnar Mehran, Gender and Education in Iran, U.N.DOC.2004/ED/EFA/MRT/PI/50, 2003.
26. International Labour Organization, Breaking through the Glass Ceiling: Women in Management, Update 2004, Geneva. Switzerland: International Labor Organization, 2004.
27. International Labour Organization, Gender equality and decent work: Selected ILO Conventions and Recommendations that promote gender equality as of 2012, International Labour Organization, Third revised edition 2012.
28. International Labour Organization, Good Practices on Social Protection and Coping Strategies used by Low Income Women Workers in the Informal Economy in Zanzibar to Mitigate Against Social and Economic Risks, International Labour Organization, First Published 2008.
29. International Labour Organization, ILO Action Plan for Gender Equality 2010–15. Phase III: Aligned with the Programme and Budget for 2014–15, International Labour Organization, First Published 2008.
30. International Labour Organization, Make poverty history Trade Union manual on the Millennium Development Goals, International Labour Organization, 2012.
31. International Labour Organization, RULES OF THE GAME A brief introduction to International Labor Standards, International Labour Organization, Revised Edition 2009.
32. International Labour Organization, Social Security and Social Protection: Equality of Treatment between Men and Women, Geneva, International Labour Organization, First published 1994.
33. International Labour Organization, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women and United Nations Development Programme, Fighting inequality from the basics. Social Protection Floor and gender equality, International Labour Organization, 2012.
34. Luckhaus.L, Equal treatment social protection and income security for women, International Labour Review, Vol. 139, No. 2, 2000.
35. Lund.F and Srinivas.S, Learning from experience: A gendered approach to social protection for workers in the informal economy, International Labour Organization, 2000.
36. Mehran, Golnar, The Paradox of Tradition and Modernity in Female Education in the Islamic Republic of Iran, Comparative Education Review 47(3), 2003.
37. Otobe Naoko, Resource guide on Gender issues in employment and labour market policies. Working towards women’s economic empowerment and gender equality, International Labour Organization, First published 2014.
38. …., Pregnancy and maternity at work Your rights, Equality and Human Rights Commission, September 2008 at )www.equalityhumanrights.com).
39. Sabates.R and Wheeler and Naila Kabeer, ESS Extension of Social Security. Gender equality and the extension of social protection, Social Security Policy and Development Branch, ESS Paper no. 16, International Labour Office, International Labour Organization, First published 2003.
40. Tessier.L and Colleagues, ESS - Extension of Social Security -Social Protection Floors and gender equality: A brief overview, ESS Working Paper no. 37, International Labour office, geneva, International Labour Organization, 2013.
41. …, The ILO and women, 69B09_157_engl,?.
42. United Nations Department of Public Information, The Millennium Development Goals and beyond 2015 fact sheet, September 2013.
43. United Nations, The Millennium Development Goals Report 2014, led by the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, United Nations, 2014.
44. UN Women, PROGRESS OF THE WORLD’S WOMEN 2015-2016; TRANSFORMING ECONOMIES, REALIZING RIGHTS, UN Women, Manufactured in the United States, 2015, View the Report at: http://progress.unwomen.org
45. UN Women and the UN Global Compact, Women’s empowerment principles, UN Women and the UN Global Compact, Second Edition 2011.
سایت‌ها
46. http://ddpext.worldbank.org
47. http://www.eldis.org
48. http://www.ilo.org
49. http://www.un.org
50. http://www.undp.org
51. http://www.unwomen.org