سیستم‌های خودبسنده، وحدت یا تکثر در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد دماوند

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
مسئله کثرت حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر، توجه حقوقدانان حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده. تکثر به عنوان یک فرآیند، در نظام حقوق بین‌الملل، همزمان که خلق هنجارها، تأسیسات و تولد زیر سیستم‌ها را دامن می‌زند، می‌تواند زمینه‌ای را در جهت بروز تزاحم و تعارض در حقوق بین‌الملل فراهم کند. این تکثر در قالب سیستم‌های خودبسنده بیشتر رخ می‌نماید. آنچه در این راستا جلوه می‌کند تقابل کثرت و وحدت حقوق بین‌الملل می‌باشد. کمیسیون در سال ۲۰۰۶ در گزارشی به این مسئله پرداخت و راهکارهایی برای رفع تعارض تکثر و ایجاد وحدت با بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی ارائه داد؛ و اظهار کرد سیستم‌های خودبسنده و تنوع قواعد منجر به ناسازگاری قواعد نمی‌شود و در تأیید گزارشات خود به راهکارهای اعمال قواعد خاص و قواعد مؤخر حاکم بر حقوق معاهدات بین‌المللی پرداخت. از این رو به‌زعم کمیسیون، با رجوع به آراء محاکم قضایی می‌توان استنتاج کرد که وضعیت فعلی حقوق بین‌المللی دچار تشتّت در مواجهه با سیستم‌های خودبسنده نشده است.مسأله کثرت حقوق بین‌الملل درسال‌های اخیر،توجه حقوقدانان حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده.تکثر به عنوان یک فرآیند،در نظام حقوق بین‌الملل، همزمان که خلق هنجارها،تأسیسات و تولد زیر سیستم‌ها را دامن می‌زند،می‌تواند زمینه‌ای را در جهت بروز تزاحم و تعارض در حقوق بین‌الملل فراهم کند.این تکثر در قالب سیستم‌های خودبسنده بیشتر رخ می‌نماید.آنچه در این راستا جلوه می‌کند تقابل کثرت و وحدت حقوق بین‌الملل می‌باشد.کمیسیون در سال ۲۰۰۶ در گزارشی به این مساله پرداخت و راهکارهایی برای رفع تعارض تکثر و ایجاد وحدت با بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی ارائه داد؛ و اظهار کرد سیستم‌های خودبسنده و تنوع قواعد منجر به ناسازگاری قواعد نمی‌شود و در تأیید گزارشات خود به راهکارهای اعمال قواعد خاص و قواعد مؤخر حاکم بر حقوق معاهدات بین‌المللی پرداخت.از این رو به زعم کمیسیون، با رجوع به آراء محاکم قضایی می‌توان استنتاج کرد که وضعیت فعلی حقوق بین‌المللی دچار تشتّت در مواجهه با سیستم‌های خودبسنده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self contained regimes, Unity or plurality of International Law

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Nazerian 1
  • Mozhgan Raminnia 2
1 Senior student of international law Azad University Damavand Branch
2 Faculty Member of Payame Noor University and Assistant Professor of Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract
 In resent years, Plurality of international law has attracted the attention of international law juirsts. Pluralism as a process in the international legal system, while creating the creation of norms, facilities, and the birth of subsystems , lead to the emergence of antagonism and Conflict in international law. This plurality occurs more in the form of self-sustaining systems. In this regard, contradiction between the plurality and unity of the international law is considerable.Commission in its 2006 report applied some strategies  to resolve disputes in plurality and create unity Using the general legal principles, stated that self-centered systems and the diversity of rules did not lead to inconsistencies in the rules. and for approving it indicated the guidelines impose specific rules and regulations governing the rights of the late international treaties.Hence, according to the Commission and by reference to the judicial court judgments international law's state haven't been dispersed in the face of self-contained system.
In resent years, Plurality of international law has attracted the attention of international law juirsts. Pluralism as a process in the international legal system, while creating the creation of norms, facilities, and the birth of subsystems , lead to the emergence of antagonism and Conflict in international law. This plurality occurs more in the form of self-sustaining systems. In this regard, contradiction between the plurality and unity of the international law is considerable.Commission in its 2006 report applied some strategies to resolve disputes in plurality and create unity Using the general legal principles, stated that self-centered systems and the diversity of rules did not lead to inconsistencies in the rules. and for approving it indicated the guidelines impose specific rules and regulations governing the rights of the late international treaties.Hence, according to the Commission and by reference to the judicial court judgments international law's state haven't been dispersed in the face of self-contained system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity
  • plurality
  • Self-contained systems and regimes
  • International Legal System
  • International Law
منابع فارسی
1.پیلتن، فرزاد، رژیمحقوقیحلوفصلاختلافاتدرسازمان جهانیتجارت، دانش‌نامه حقوق و سیاست، بهار و تابستان، شماره 17، 1391.
2. دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، خبرنامهرویدادهاوتحولات سازمانجهانیتجارت، سال ششم، شماره 42، دی1381.
3. رامین‌نیا، مژگان، جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهده بین‌المللی، تهران: شهر‌دانش، شماره 26، 1393.
4. زمانی، قاسم، شهبازی، آرامش، فرجام حقوق بین‌الملل (نوسان میان تکنیک و تدبیر)، تهران: شهردانش، 1389.
5. سلیمی ترکمانی، حجت، رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین‌الملل عام، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 42، 1389.
6. سلیمی ترکمانی، حجت، جایگاه رژیم‌های خود‌بسنده و تأثیر آن بر حقوق عام مسئولیت بین‌المللی، 1388.
7. سازمان تجارت جهانی، تجارتدرآینده، درآمدی بر سازمان تجارت جهانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بهمن89.
8. شهبازی، آرامش، نظام حقوق بین‌الملل (وحدت در عین کثرت)، تهران: شهر دانش، 1389.
9. شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۹۴.
10. عابدینی، عبدالله، کثرت حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی بین‌المللی نشریه مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، 1389.
11. گیوم، ژیلبر، آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین‌الملل عمومی در مخاطره است؟، مجله پژوهش‌های حقوق و سیاست، شماره 13، 1383.
12. مضروعی، ضحا، نقش کمیسیون حقوق بین‌الملل در حفظ وحدت و یکپارچگی حقوق بین‌الملل. پایان‌نامه، دانشگاه مفید قم: گروه حقوق، حقوق بین‌الملل، 1390