تحولات حقوق بین‌الملل درنتیجۀ جنگ جهانی اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
جنگ جهانی اول که در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ میلادی تقریباً تمامی قدرت‌های بزرگ جهان را درگیر خود کرد، در تحول حقوق بین‌الملل نقش بسزایی داشته است. در واقع، فجایع اَسف‌بار و نقض‌های گستردۀ حقوق که در جریان این جنگ اتفاق افتاد، جامعۀ بین‌المللی را به‌طورجدی به این فکر انداخت که باید در راستای تبیین یک نظام حقوقی منسجم‌تر گام بردارد. درنتیجۀ انعقاد معاهدۀ وِرسای پس از پایان جنگ، دولت‌ها پذیرفتند تا در قالب یک سازمان بین‌المللی با صلاحیت عام (جامعه ملل) که اهداف اصلی خود را ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی و دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده است، گردهم آیند. همچنین بر اساس سند مؤسس این سازمان (میثاق)، توسل ابتدایی به‌زور در روابط میان دولت‌ها بسیار محدود گردید. نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی نیز با هدف ایجاد یک سازوکار مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلاف در روابط میان دولت‌ها پا به عرصۀ وجود گذاشت. شناسایی مسئولیت کیفری برای مقامات دولت‌ها در عرصۀ بین‌الملل و تحولات حقوق بشردوستانه را نیز می‌توان به‌عنوان رهاوردهای جنگ جهانی اول برای حقوق بین‌الملل ذکر کرد.
جنگ جهانی اول که در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ میلادی تقریباً تمامی قدرت‌های بزرگ جهان را درگیر خود کرد، در تحول حقوق بین‌الملل نقش بسزایی داشته است. درواقع، فجایع اَسف‌بار و نقض‌های گستردۀ حقوق که در جریان این جنگ اتفاق افتاد، جامعۀ بین‌المللی را به‌طورجدی به این فکر انداخت که باید در راستای تبیین یک نظام حقوقی منسجم‌تر گام بردارد. درنتیجۀ انعقاد معاهدۀ وِرسای پس از پایان جنگ، دولت‌ها پذیرفتند تا در قالب یک سازمان بین‌المللی با صلاحیت عام (جامعه ملل) که اهداف اصلی خود را ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی و دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده است، گردهم آیند. همچنین بر اساس سند مؤسس این سازمان (میثاق)، توسل ابتدایی به‌زور در روابط میان دولت‌ها بسیار محدود گردید. نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی نیز با هدف ایجاد یک سازوکار مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلاف در روابط میان دولت‌ها پا به عرصۀ وجود گذاشت. شناسایی مسئولیت کیفری برای مقامات دولت‌ها در عرصۀ بین‌الملل و تحولات حقوق بشردوستانه را نیز می‌توان به‌عنوان رهاوردهای جنگ جهانی اول برای حقوق بین‌الملل ذکر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The developments of international law as a result of World War I

نویسنده [English]

  • Vahid Bazzar
P.H.D of International Law of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Abstract
World War I, which involved almost all of the major powers in the world from 1914 to 1918, has had a significant role in the development of international law. In fact, the horrific catastrophes and widespread breaches of rights that took place during this war seriously persuaded the international community in case of creating a more coherent legal system. As a result of conclusion of the Versailles Treaty after the end of the war, the states accepted to come together in an international organization with General jurisdiction (the League of Nations), which has set its main goals for promoting international cooperation and achieving international peace and security. Also, according to Constituent Instrument of this organization (the Covenant), the first use of the force was severely restricted in relations between states. The first permanent international court was set up with the aim of establishing a peaceful settlement mechanism for disputes in relations between states. Accepting criminal responsibility for government officials in the international area and humanitarian rights developments can also be cited as achievements of international law as a result of World War I.
World War I, which involved almost all of the major powers in the world from 1914 to 1918, had has a significant role in the development of international law. In fact, the horrific catastrophes and widespread breaches of rights that took place during this war seriously persuaded the international community in case of creating a more coherent legal system. As a result of conclusion of the Versailles Treaty after the end of the war, the states accepted to come together in an international organization with General jurisdiction (the League of Nations), which has set its main goals for promoting international cooperation and achieving international peace and security. Also, according to Constituent Instrument of this organization (the Covenant), the first use of the force was severely restricted in relations between states. The first permanent international court was set up with the aim of establishing a peaceful settlement mechanism for disputes in relations between states. Accepting criminal responsibility for government officials in the international area and humanitarian rights developments can also be cited as achievements of international law as a result of World War I.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • World War I
  • Versailles Treaty
  • League of Nations
  • Permanent Court of International Justice
منابع
1. بذّار، وحید. جایگاهاخلاقدرحقوقبین‌الملل، فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده، شماره ۲، ۱۳۹۷، صص ۲۸۴-۲۵۹.
2. بذّار، وحید. جایگاهمسئولیتبین‌المللیدرحقوقبین‌المللدرپرتوطرح‌هایکمیسیونحقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیتبین‌المللیدولت‌ها(2001)و سازمان‌هایبین‌المللی (2011)، فصلنامه حقوق ملل، شماره ۱۶، ۱۳۹۳، صص ۱۲۴-۱۱۵.
3. بیگ‌زاده، ابراهیم. تقریراتدرسحقوقبین‌المللکیفری، دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۹۴.
4. بیگ‌زاده، ابراهیم. تقریرات درس تحلیل عملکرددولت‌هاو وقایع بین‌المللی روز، دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۹۳.
5. نژندی منش، هیبت الله و بذّار، وحید. امکانسنجیاعمال صلاحیتدیوانکیفریبینالمللینسبت بهاستفادهاز سلاح هستهای، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، دوره 9، شماره 36، 1397، صص 143-164.