میزان آگاهی زندانیان زندان سراوان ازقوانین حمایتی ازحقوق زندانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 مربی رشته آمار و کامپیوتر،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده
مجازات ‌حبس یا زندان از انواع مجازات‌هایی است که همواره در جوامع بشری وجود داشته و تازمانیکه بشر وجود دارد،باقی خواهدبود.فرد زندانی علاوه براین که عنوان مجرم را به خود می‌گیرد یک انسان است واز حقوق خاص خود برخوردار می‌باشد.براین اساس حمایت از فرد متهم یا مجرم و خانواده‌ی او در دین اسلام و حقوق بین‌الملل موردتوجه قرارگرفته والهام بخش همه واضعین و قانونگذاران می‌باشد،لذا یکی از وظایف اصلی هرجامعه حمایت از این افراد جهت تحقق زندگی سالم می‌باشد.دراین راستا قوانین حمایتی از زندانیان تدوین و تصویب گردیده‌ است.این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده‌ و داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار و حذف داده‌های نامعتبر بااستفاده از روش‌های توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل و ارزیابی شده‌ و با ‌نشان دادن رابطه معنی‌داری بالا میزان آگاهی زندانیان زندان سراوان از قوانین حمایتی به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار چون سطح تحصیلات و اقدامات‌ اجرایی زندان پرداخته‌شد،درنهایت مشخص گردید که اقدامات اجرایی قوانین حمایتی بخصوص حرفه‌آموزی در پیشگیری از ارتکاب جرم در زندانیان سراوان تاثیرگذار‌ است.
 
مجازات‌ حبس یا زندان از انواع مجازات‌هایی است که همواره درجوامع بشری وجود داشته و تا زمانیکه بشر وجود دارد،باقی خواهد بود.فرد زندانی علاوه بر این که عنوان مجرم را به خود می‌گیردیک انسان است و از حقوق خاص خود برخوردار می‌باشد.براین اساس حمایت از فرد متهم یا مجرم وخانواده‌ی او در دین اسلام مورد توجه قرارگرفته و الهام بخش همه واضعین وقانونگذاران می‌باشد،لذا یکی از وظایف اصلی هرجامعه حمایت ازاین افراد جهت تحقق زندگی سالم می باشد.دراین راستا قوانین حمایتی از زندانیان تدوین و تصویب گردیده‌است.این پژوهش به روش پیمایشی وبا استفاده ازپرسشنامه انجام شده‌ و داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار و حذف داده‌های نامعتبر با استفاده ازروش‌های توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل وارزیابی شده‌ و با‌نشان دادن رابطه معنی‌داری بالا میزان آگاهی زندانیان زندان سراوان از قوانین حمایتی به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار چون سطح تحصیلات واقدامات‌ اجرایی زندان پرداخته‌شد،درنهایت مشخص گردیدکه اقدامات اجرایی قوانین حمایتی به خصوص حرفه‌آموزی درپیشگیری از ارتکاب جرم درزندانیان سراوان تاثیرگذار‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saravan prisoners 'awareness of the prisoners' rights protection law

نویسندگان [English]

 • monire norbakhsh moghadam 1
 • mohammadreza kaykha 2
 • fatemeh hasantabar 3
1 Department of jurisprudence and law Theology faculty University of Sistan and Baluchestan
2 university of sistan and baluchestan
3 Computer and Computer Science instructor, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Abstract
 The permissive punishment of a person is one of the types of punishments that always exist in human beings and as human beings remain. In addition, the perpetrators are human beings themselves and have their own rights. On this basis, the support of the individual and his family is at stake in the context of Islam and international law.  It is the responsibility of all stakeholders and legislators. Therefore, one of the main tasks of each community is to support these people in order to achieve a healthy life. In this regard, the supportive laws of prisoners have been drafted and approved. This research is conducted using survey method and using the questionnaire.  The data were analyzed and evaluated by applying descriptive and non-descriptive methods using SPSS software. Subsequently, a significant relationship was found between Saravan Prisoners' awareness of supportive laws and various influential factors such as the level of education in executive prison activities. Finally, it was found that  The enforcement measures of supportive laws, especially professional training, are effective in prosecuting crimes against Saravan.
Imprisonment or custody penalty has always been known as a punishment happened in human societies. Though the detainee is entitled a wrongdoer, he is a human and comprises special rights. To this end, giving support to the accused person and his family has owned much attention in Islam religion, and it is inspirational for all legislators and commentators. So, one of the main issues in every society is to support such people and give them a new healthy life style. In this regard, the supportive laws have been codified for prisoners. The present study is conducted as a survey through implementing questionnaires. After scrubbing invalid data descriptively and inferentially, they were analyzed and evaluated in SPSS. Then, showing a significant correlation in prisoners' awareness of supportive laws in Saravan prison, different effective factors such as level of education and prison executive actions were discussed. Finally, it was revealed that administrating supportive laws, especially learning an occupation, is really effective on crimes prevention acts among Saravan's prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prison
 • Saravan Prisoners
 • Crime
 • Custody
 • International Documents
 1. منابع:

  1. مجیدی بیدگلی، کبری. (1386)، خسارات ناشی از مجازات. فصلنامه حقوقی گیلان، شماره 11: 82 تا 89.

  2. باغی، عمادالدین. (1396). پیامدهای زندان به خانواده زندانیان، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. 6(3).

  3. گایدنس. (1386). جامعهشناسی، ترجمه منوچهر صبوری. تهران: انتشارات نی، چاپ نوزدهم، 2007.

  4. گلدوست جویباری، رجب؛ عبداللهی، افشین. (1388). اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران. تحقیقات حقوقی، 50 ‏:24 صفحه - از 255 تا 278).

  5. موسوی، میر نجف؛ سرور، رحیم؛ کبیری، افشار؛ اسماعیل‌زاده، خالد. (1393). تأثیر وام‌های اشتغالزایی بر ممانعت از تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی). پژوهشنامه جغرافیایی انتظامی، 2(6).

   

  1. Basic principle for the treatment of prisonersadopted and prclaimed by general assembly..reslatin45/111 of 14 December1990.
  2. Baghi, Emad al-Din. (2017). Consequences of imprisonment on the families of prisoners, studies and social research in Iran. 6 (3).
  3. Drukheim , E.(1976). Moraleducatin: A study in the Theory and Application of the sociology of Education. New York, free press.
  4. Giddens. (2007). Sociology, translated by Manouchehr Sabouri. Tehran: Ney Publications, 19th edition, 2007.
   1. Goldost Joybari, Rajab; Abdullahi, Afshin. (2009). Obtaining the last defense of the accused in Iranian criminal law. Legal Research, 50: 24 pages - from 255 to 278).
   2. Majidi Bidgoli, Kobra. (2007), Damages resulting from punishment. Guilan Legal Quarterly, No. 11: 82 to 89.
   3. Mousavi, Mir Najaf; Server, Rahim; Kabiri, Afshar; Ismailzadeh, Khalid. (2014). The effect of job creation loans on preventing the recurrence of crime and returning to prison (a case study of West Azerbaijan Province). Journal of Disciplinary Geography, 2 (6).