دادرسی به‌صِرف یمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی, تهران, ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

چکیده
امروزه در رسیدگی‌های قضایی توجه به ادلّه اثبات دعوا نقش کلیدی و راهگشا در حل مسائل و پرونده‌های قضایی ایفا می‌نماید، اما این امر منوط به برداشت صحیح از قوانین و مقررات است. اختلاف نظرات موجود در میان دادگاه‌ها در تفسیر نحوه اجرای قوانین شکلی بعضاً منجر به تضییع حق مدّعی فاقد دلیل عینی و مثبت دعوا همچون شهادت شهود یا سند می‌گردد. گاه خواهان در قسمت مربوط به دلایل، تنها دلیل خود را سوگند ذکر می‌نماید یا حتی دلیلی به‌عنوان سوگند در قسمت مربوط به دلایل ذکر ننموده و تنها در قسمت شرح دادخواست نسبت به بیان دلیل خود به‌عنوان سوگند خوانده اکتفا می‌کند. در مواردی نیز اساساً نه در ستون ادلّه و نه در شرح خواسته، به هیچ دلیلی استناد نمی‌کند. این تحقیق به روش اسنادی به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که در این موارد دادگاه‌ها چگونه باید به پرونده رسیدگی نمایند تا از تضییع حق مدعی جلوگیری گردد؟ هر یک از این صور دارای احکام خاص خود است؛ اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت که مسئله مهم که مدنظر بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی است، ذکر دلیل است خواه در ستون مربوطه یا هر بخش دیگر دادخواست. به‌علاوه سوگند صرفاً درصورتی قابل استناد است که دلیل دیگری مورد استناد قرار نگرفته باشد و یا قاضی در چهارچوب ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی تحصیل ننماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proceeding under the exclusive oath

نویسندگان [English]

 • hamed rostami najafabadi 1
 • mohammad hadi daraie 2
 • mehdi naser 3
1 Assistant Professor of jurisprudence and law of Imamieh University of Islamic Religions, Tehran, Iran
2 Associate professor of private law at the University of Justice and Administrative Services
3 Master's degree in Private Law, University of Justice and Administrative Services
چکیده [English]

Abstract
Nowadays, in judicial proceedings, attention to the evidence of litigation plays a key role in resolving issues and judicial cases.But this depends on the correct understanding of the terms and conditions. differences in the views of the courts in interpreting the implementation of some form of rules sometimes leads to a defect of the claimant's right who does not have objective evidence, such as testimony of witnesses or documents. Occasionally, for reasons related to the reasoning, the claimant only mentions his own oath or not even a reason as an oath in the relevant parts of the reasons, and only in the part of describing the petition to declare his reason as an oath. In some cases, basically, not in the column of evidence, nor in the descriptive statement, there is no reason to cite. This documentary inquiry seeks to answer the question of how courts should deal with cases in order to prevent a claimant's violation?Each of these forms has its own rules. But in a nutshell it can be said that the important issue under Article 51 (6) of the Code of Civil Procedure,is the reason, whether in the relevant column or in any part of the petition. In addition, the oath may only be invoked if no other reason has been invoked or the judge does not proceed in accordance with article 199  of the code of civil Procedure to study it. 
 
Today, in judicial proceedings, attention to the evidence of litigation plays a key role in resolving issues and judicial cases.But this depends on the correct understanding of the rules and regulations. differences in the views of the courts in interpreting the implementation of some form of rules sometimes leads to a defect of the claimant's right who does not have objective evidence, such as testimony of witnesses or documents. Sometimes, for reasons related to the reasoning, the claimant only mentions his own oath or not even a reason as an oath in the relevant parts of the reasons, and only in the part describing the petition to declare his reason as an oath. In some cases, basically, not in the column of evidence, nor in the descriptive statement, there is no reason to cite. This documentary inquiry seeks to answer the question of how courts should deal with cases in order to prevent a claimant's violation?Each of these forms has its own rules. But in a nutshell it can be said that the important issue under Article 51 (6) of the Code of Civil Procedure,is the reason, whether in the relevant column or in any part of the petition. In addition, the oath may only be invoked if no other reason has been invoked or the judge does not proceed in accordance with article 199 of the code of civil Procedure to study it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oath
 • Exclusive Evidence
 • Petition
 • Bringing of Oath
 1. فهرست منابع

  1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۹۱ ش.

  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج‌دانش، ج ۳ و ۴، ۱۳۷۸ ش.

  3. حیاتی، علی‌عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم، ۱۳۹۵ ش.

  4. دمیرچیلی، محمد و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خلیج‌فارس، ۱۳۸۰ ش

  5. دیانی، عبد الرسول، سوگند، ماهنامه دادرسی، شماره ۴۷، ۱۳۸۳ ش.

  6. زراعت، عباس، آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ج ۱، تهران، انتشارات خط سوّم، ۱۳۷۹ ش.

  7. زراعت، عباس، قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوّم، ۱۳۸۳ ش.

  8. شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی؛ دوره پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، چاپ بیستم، ۱۳۸۷ ش.

  9. صفار، محمدجواد، شخصیّت‌حقوقی، تهران، انتشارات دانا، ۱۳۷۳ ش.

  1. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ ش.
  2. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۲، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۸ ش.
  3. کریمی، عباس، ادلّه اثبات دعوا، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۹۱ ش.
  4. محمدی، پژمان، محدودیت‌های شخصی سوگند در دعاوی مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۹ ش.
  5. همو، محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی، مجله پژوهش حقوق عمومی، ۱۳۸۹ ش.
  6. مکّی‌العاملی، محمّدبن جمال‌الدین (شهید اوّل)، اللمعه الدمشقیه، قم، دارالفکر، ۱۳۸۰ ش.
  7. مهاجری، علی، شرح قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ج ۲، تهران، انتشارات گنج‌دانش،۱۳۸۰ ش.
  8. مؤتمنی‌طباطبایی، منوچهر، شخصیت حقوقی، مجموعه مقالات، تحوّلات حقوق خصوصی؛ یادنامه مرحوم دکتر سیدحسن امامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱ ش.