موضوعات = معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 8
1. بسترهای پیدایش عوام‌گرایی در دادرسی کیفری

دوره 2، پاییز، پاییز 1397، صفحه 11-50

انور احمدی؛ سعید قماشی


2. مبانی فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی رسیدگی افتراقی به جرائم سبز

دوره 2، پاییز، پاییز 1397، صفحه 143-174

امین حاجی وند؛ سیدعلیرضا میرکمالی