بررسی مفهوم منافع عدالت در تعقیب جرائم در دیوان کیفری بین‌المللی؛ با نگاهی بر سایر نظام‌های حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

2 دکترای حقوق جزا و جرمشناسی

چکیده

یکی از مفاهیم چالش‌برانگیز در اساس‌نامة دیوان کیفری بین‌المللی، مفهوم منافع عدالت مندرج در ماده 53(1)(2)(c) اساس‌نامه است. از زمان انجام مذاکرات تا تصویب اساس‌نامه، تاکنون تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است و مفهوم و قلمرو آن موضوع اظهارنظرهای مختلف نویسندگان حقوقی و اظهارنظر دفتر دادستانی دیوان و نیز سایر نهادها قرار گرفته است. این در حالی است که مفاهیم حقوقی مندرج در اساس‌نامه که دارای ابهام باشند، می‌تواند منجر به بروز تفاسیر مختلف، تصمیمات متعارض و بعضاً صدور آراء متهافت گردد و درنتیجه، مقبولیت و مشروعیت دیوان را با چالش جدی مواجه سازد.
در این پژوهش سعی شده است اجمال از این مفهوم تا حدودی برداشته شود؛ مجموعه‌ای از خطوط راهنما که در تعریف این مفهوم می‌تواند راه‌گشا باشد، بیان گردد و نمونه‌های مندرج در ماده 53(1)(2)(c) اساس‌نامه که دادستان می‌بایست آن‌ها را در تعریف منافع عدالت لحاظ کند، توضیح داده شود.
نتیجه این‌که مفاهیم مبهم و مجمل می‌تواند در کارکرد دیوان تأثیر منفی گذارده و دیوان را در تحقق اهدافش ناکام گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study about interests of justice to prosecute crimes in ICC: Take on other legal systems

نویسندگان [English]

  • zahra saedi 1
  • Azadeh sadeghi 2
1 PhD of criminal law and criminology
2 PHD of criminal law and criminology
چکیده [English]

One of the controversial concepts contained in the Statute of the ICC, is the interests of justice in Article 53 (1) (2) (c). This concept, Since the negotiations to enactment the statute so far, has not provided a definition of it, and concept and scope of the interests of justice has been the subject of different views of legal writers and assessment by office of prosecution of court and other institutes.The ambiguous legal concepts contained in statute, can lead to different interpretations, conflicting decisions, and possibly lead to issue contradictory verdicts and then acceptability of ICC will face a serious challenge.
 In this study, it is tried to remove the ambiguity of this concept, express a set of guidelines that can be helpful to define this concept and mention the examples contained in the article 53(1)(2)(c) of the statute that the prosecutor is required to consider them. it has concluded that Vague and ambiguous concepts could have a negative impact upon the functioning of the Court and These concepts can frustrate the Court in achieving its goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interests of justice
  • International Criminal Court
  • Vienna convention
  • office of prosecution
  • Institute
فهرست منابع

الف) منابع فارسی

1. حاجی ده آبادی و دیگران، «موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی»، فصل‌نامه آموزه‌های حقوق کیفری، بهار و تابستان 1396، شماره 13

2. حاج زاده، هادی، «آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم منافع عمومی»، پژوهشکده شورای نگهبان، 1394

3. سلیمی، محمد، «کدام‌یک صلح یا عدالت؟ موضع دیوان کیفری بین‌المللی در قبال درخواست دولت اوگاندا»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع دادگستری کل کشور

4. سواری، حسن، «ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو پرونده عمر البشیر (سودان)»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، بهار 90

5. صابر، محمود، "آیین تعقیب جنایات در دادسرای دیوان کیفری بین‌المللی" فصل‌نامه حقوق، شماره 2, 1388

6. غلامی، حسین، رستمی، امید، «زمینه‌های عدالت ترمیمی در اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

7. منصوریان و شیبانی، «مفهوم منفعت عمومی و جایگاه آن در قانون‌گذاری ایران»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی، شماره 75 و 76، 1395

8. نخستین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

ب) منابع انگلیسی

9. Danner,Allison Marston, "Enhancing the Legitimacy and Accountability of Prosecutorial Discretion at the International Criminal Court",2003

10. Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 15 June 2009

11. Dong,Jingbo,“Prosecutorial Discretion at the International Criminal Court:A Comparative Study “,Journal of politics and law, vol. 2, No. 2, 2009

12. Draft Statute for an International Criminal Court, Report of the ILC on the work of its forty-sixth session (2 May-22 July 1994), vol. II, 2 May - 22 July 1994, A/CN.4/SER.A/1994/Add.l (Part 2), Arts. 26 and 27

13. Draft Regulations of the Office of the Prosecutor, p. 47, note 79,2003

14. Fletcher, George,“Justice and Fairness in the Protection of Crime Victims”, Lewis and Clark law review, vol. 9:3, 2005

15. Frase, Richard," Comparative Criminal Justice as a Guide to American Law Reform: How do the French do it,How can we Find out, and Why Should we Care" California Law Review, Volume 78,1990

16. Goldstone,Richard,Fritz,Nicole, “In the Interests of Justice” and Independent Referral: The ICC Prosecutor’s Unprecedented Powers, 13 leiden, Journal international law, 655,2000

17. Human rights watch policy paper: the meaning of the interests of justice in article 53 of the Rome statute, June 2005

18. Keller,Linda,” Comparing the "Interests of Justice": What the International Criminal Court Can Learn from New York Law”, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 12,2013

19. Kourabas,Michael,” A Vienna convention interpretation of the interests of justice provision of the Rome statute, the legality of domestic amnesty agreements and the situation in Northern Uganda: a great qualitative step forward or a normative retreat?” University of California, Davis, Vol. 14:1,2007

20. Lovat,Henry," Delineating the Interests of Justice: Prosecutorial Discretion and the Rome Statute of the International Criminal Court", paper 1435 Bepress legal Services, 2006

21. Markovic,Milan, in the Interests of Justice: A Critique of the ICTY Trial Court's Decision to Assign Counsel to Slobodan Milosevic",Texas A&M University School of Law, mmarkovic@law.tamu.edu,2005, Vol. 18:947

22. Musila, Godfrey Mukhaya,”Restorative justice in international criminal law: the rights of victims In the international criminal court", in the school of law, university of the witwatersand,Johannesburg.,2009

23. Policy Paper on the Interests of Justice, ICC-OTP 2007

24. policy paper on preliminary examination, The Office of the Prosecutor,4 October 2010

25. Rashid,Farid mohammed,“The Interests of Justice” under the ICC Prosecutor Power: Escaping Forward” Crossing Conceptual Boundaries V. London: University of East London, School of Law and Social Sciences, 2013

26. Robinson, Darryl, “serving the interests of justice: Amnesties, truth commissions and the international criminal court, European journal of international law, vol. 14, No. 3,,2003

27. Sjöström,Marcus,“The Initiation of an Investigation Proprio Motu by the Prosecutor of the ICC – A Reasonable Basis to Proceed?”, Uppsala university,Department of Law,2014

28. webb, Phillippa,"The ICC Prosecutor's Discretion Not to Proceed in the Interests of Justice," criminal law quarterly, vol. 50. 2005

Persian References:

29. Haji Deh abadi etal,"The opportunity of prosecution in criminal system of Iran with a comparative look", criminal law courses journal, summer and spring 2018.

30. Hajzadeh, Hadi, "acquaintance with concepts of public law, a scrutiny of concept of public interests",guardian council institute,2016.

31. Salimi,Mohammad,"which;peace or justice?;the ICC’s stance on the Ugandan government’s request"; institute of humanities cultural studies; comprehensive portal of the justice of the entire country

32. Savari,Hassan,"Incongruity peace and justice in the ICC in the light of Omar all Bashir’s case(Sudan),Rahbord journal;20 year;No58;spring2011

33. Saber,Mahmood, “Procedure of prosecute of crimes in ICC”, legal views law journal,no2,2010

34. Gholami,Hossein,Rostami,Omid,"grounds of restorative justice, in statute of ICC", Research of criminal law journal,second year,no4,autumn2015

35. Mansoorian ,NaserAli and Shibani, Adel,"the concept of public interests and it's station in legislation of Iran", legal views law journal,no75_76,2017

36. The first conference of review of statute of ICC