دوره و شماره: دوره 2، تابستان - شماره پیاپی 3، پاییز 1397، صفحه 1-300 
6. تحلیل اقتصادی اصل حسن نیت

صفحه 127-153

فاطمه محسنی؛ حمید باقرزاده