اعضای هیات تحریریه

سردبیر

آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار

dr.sheikholeslamigmail.com

مدیر داخلی

مجید نجات زادگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

majidnejatzadegangmail.com

اعضای هیات تحریریه

آقای دکتر مصطفی میر محمدی

دانشیار

mostafa.mirmohammadigmail.com

آقای دکتر محمد علی صلح چی

دانشیار

solhchiyahoo.com

خانم دکتر الهام امین زاده

دانشیار

eaminzadehut.ac.ir

آقای دکتر مهرزاد ابدالی

حقوق خصوصی دانشیار

mehrzad.abdaligmail.com

آقای دکتر همایون مافی

حقوق تجارت بین الملل دانشیار

hmynmafiyahoo.com

آقای دکتر سام محمدی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه مازندران

sammhmdigmail.com

آقای دکتر حسن بادینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

hbadiniut.ac.ir

آقای دکتر اسد الله یاوری

حقوق عمومی استاد یار

a_yavarisbu.ac.ir

آقای دکتر بختیار عباسلو

استادیار

abaslobyahoo.com

آقای دکتر سید هادی محمودی

حقوق بین الملل استاد یار

shmahmoodyyahoo.com

آقای دکتر جواد حبیبی تبار

استادیار

javadhabibitabaryahoo.com

آقای دکتر تهمورث بشیریه

حقوق جزا استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

tahmoores_byahoo.com

آقای دکتر هیبت الله نژندی منش

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

hnajandimaneshgmail.com