دوره و شماره: دوره 2، پاییز - شماره پیاپی 4، آبان 1397 
4. اشتغال معلولین از منظر حقوق بین‌الملل

صفحه 109-142

بهمن بهری خیاوی؛ عبدالله عابدینی


6. جهانی‌شدن و پیامدهای آن بر دولت

صفحه 175-196

هیبت الله نژندی منش؛ وحید بذّار