دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1396 
2. حقوق زن در نکاح از دیدگاه شهید ثانی و محقق اردبیلی

صفحه 33-69

پژمان برزعلی؛ نادر مختاری افراکتی؛ فرشته ابراهیم ابادی


شماره‌های پیشین نشریه