موضوعات = معاهدات مرتبط با حقوق بشر
تعداد مقالات: 5
1. اشتغال معلولین از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 2، پاییز، پاییز 1397، صفحه 109-142

بهمن بهری خیاوی؛ عبدالله عابدینی


2. تأملی حقوقی بر نظام آمریکایی حقوق بشر

دوره 2، تابستان، پاییز 1397، صفحه 55-73

محمد ستایش پور


5. حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 71-96

سروناز مستفیضی؛ مهدی بالوی