نویسنده = �������� �������� ��������
مبانی فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی رسیدگی افتراقی به جرائم سبز

دوره 2، پاییز، آبان 1397، صفحه 143-174

امین حاجی وند؛ سیدعلیرضا میرکمالی