نویسنده = منیره نوربخش مقدم
میزان آگاهی زندانیان زندان سراوان ازقوانین حمایتی ازحقوق زندانیان

دوره 2، زمستان، بهمن 1397، صفحه 29-44

منیره نوربخش مقدم؛ محمد رضا کیخا؛ فاطمه حسن تبار