نویسنده = �������������� �������� ������������ ����������������
بررسی تطبیقی اسناد در قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382 و قانون نمونه آنسیترال 1996

دوره 2، پاییز، آبان 1397، صفحه 197-218

سید محسن قائم فرد؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی