نویسنده = Mohammadi�� Mehrdad
مسئولیت متصدیان حمل‌ و نقل هوایی در نظام حقوق بین‌الملل

دوره 2، تابستان، مهر 1397، صفحه 31-53

Mehrdad Mohammadi؛ مهریار داشاب؛ وحیده نجفی