نویسنده = �������������� ����������
حقوق زن در نکاح از دیدگاه شهید ثانی و محقق اردبیلی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 33-69

پژمان برزعلی؛ نادر مختاری افراکتی؛ فرشته ابراهیم ابادی