نویسنده = ������������ ��������
حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر

دوره 1، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 71-96

سروناز مستفیضی؛ مهدی بالوی